Διαμόρφωση γραφείων στη Μαρίνα Ζέας
Κεντρικά γραφεία εταιρείας παροχής υπηρεσιών στον ευρύτερο τομέα της ναυτιλίας. Οι διαφορετικές ενότητες απαιτούμενων χώρων εργασίας και συνεργασίας διακρίνονται σε τρείς ζώνες, κλειστών χώρων εργασίας, ανοικτών χώρων εργασίας και υποδοχής πελατών και συνεργατών. Η διάκριση αυτή γίνεται με τρόπο που επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ τους συμβάλλοντας στην δημιουργία κλίματος συνεργασίας. Η χρήση περιορισμένου πλήθους υλικών, ενιαία σε όλους τους χώρους, συμβάλλει στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Μαρίνα Ζέας – Πειραιάς

250 m2